Responsable de les Dades Personals

Responsable: Associació Femme Inline (d’ara endavant, www.femmeinline.com)

Nom comercial: Femme Inline

CIF: G17423112

Adreça: Plaça Camil Geis i Parragueras, 3 3-2, Girona, província de Girona, Espanya

Correu electrònic: info@femmeinline.com

 

Informem que la web www.femmeinline.com de la qual és titular l’associació (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com l’EL 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Quins són els principis per al tractament?

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

(i) Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

(ii) Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals són necessaris.

(iii) Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent

(iv) Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Són preses totes les mesures possibles per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

 

Exactitud i autenticitat de les dades. Finalitat de les dades i legitimació.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests. Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades d’aquest lloc web.

A aquest efecte, informem que les dades que ens facilita ho fa d’una forma voluntària i estàs facilitant que siguin incorporats als nostres sistemes d’informació amb la següent finalitat:

(i) Formulari de contacte: per a enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual de les parts;

(ii) Formulari de subscripció: per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades;

(iii) Formularis d’alta per a comentaris en el blog: per a gestionar i publicar aquests comentaris, de manera pública, en el portal web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades.

(iv) Formulari serveis i/o productes: per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert obtenint la legitimació corresponent mitjançant el la relació contractual entre les parts;

 

Consentiment

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari atorga el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquests, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben situats en altres països. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis que oferim.

 

Es fa exprés esment als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els esmentats menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors.

 

 

Xarxes socials

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de www.femmeinline.com es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. En aquest cas tractarem les dades amb les finalitats d’administrar correctament la nostra presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de www.femmeinline.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial o mentre mantingui la seva subscripció, i mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Així mateix, una vegada finalitzada la relació, si no es manté subscrit a les novetats, les dades es mantindran durant els terminis legalment exigits.

Les dades es conservaran un mínim de 5 anys. Les dades de contacte sense consentiment a subscripció es conservaran durant 6 mesos.

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

En tot cas, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió.

 

Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Com a encarregats de tractament en el servei web, tenim, entre altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 

  • Tesys Internet S.L.O. (identificat amb la marca comercial piensasolutions.com), amb domicili en Circunde núm. 16, Polígon Industrial La Portalada, Logronyo (La Rioja) C.P. 26006, Espanya, amb CIF B-26309096, que proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.piensasolutions.com/legal#*politicas-condicions
  • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili en 675 Ponce de Leon Ocell NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

www.femmeinline.com garanteix en tot cas com a Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada en l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic info@femmeinline.com, indicant en l’assumpte: Drets ARC-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Al seu torn, com a Usuari, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

www.femmeinline.com es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb www.femmeinline.com en l’adreça de correu electrònic: info@femmeinline.com